De preventie RI&E

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van de Arbowet in de eigen organisatie of branche, (Arboportaal, 2022).

In 1994 heeft men bedacht dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) daar het juiste middel voor is, maar is dat ook zo? In principe wel. De vraag is alleen of de gekozen vorm van ‘afvinklijstjes’ veilig en gezond werken echt bevorderd heeft de afgelopen drie decennia. Dat is aantoonbaar absoluut niet het geval. Zijn verbeteringen mogelijk? Jazeker, door afscheid te nemen van de afvinklijstjes en een systeem format te kiezen waarmee preventie en gezond werk wel zijn te realiseren.

De risicofactoren die in het Arbobesluit zijn opgenomen, kunnen als leidraad dienen. De volgende afbeelding zijn de belangrijkste risicofactoren samengevat.

Risicofactoren volgens Arbobesluit.

Naast de groepen risicofactoren moeten we ook nog de informatie boven tafel krijgen. De belangrijkste informatiebron vormen de werknemers zelf. Tenslotte mogen we aannemen dat zij de deskundigen zijn als het over de werkinhoud gaat. Het is dus zaak om de werknemers uitdrukkelijk te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsrisico’s. Daarnaast staan ons tal van informatiebronnen ter beschikking. In de volgende afbeelding een samenvatting.

Informatiebronnen voor de inventarisatie

Bovenstaande informatiebronnen behoren bovendien tot het ‘arbozorgsysteem’. Wanneer die bronnen onvoldoende informatie leveren, is dat op zich al een risicofactor en worden ook als zodanig beoordeeld. Een systematiek die wij hanteren ziet er als volgt uit:

Tabel evaluatie zorgsysteem onderwerpen.

Een zorgsysteem beschrijft de feitelijke toestand afgezet tegen de gewenste toestand. De gewenste toestand kan onder andere beschreven worden aan de hand van regelgeving, (wettelijke) (ISO-NEN) normen etc. Daarnaast bestaan er multidisciplinaire richtlijnen, opgesteld door de vier organisaties die de vier (gecertificeerde) kerndeskundige vertegenwoordigen: Hoofdveiligheidskundigen (HVK), Arbeidshygiënisten, A&O-psychologen en Bedrijfsartsen. De multidisciplinaire richtlijnen zijn te beschouwen als de stand van de techniek en wetenschap, zoals bedoeld in artikel 3, Arbowet en hebben dus een normatief karakter. Dat neemt niet weg dat een bedrijf zelf ook normen / procedures kan beschrijven voor de gewenste werksituatie.

De belangrijkste voorwaarde voor een goed arbobeleid is dat het management, directie evenals werknemers zich volledig conformeren aan het geformuleerde beleid en dat ook zo uitvoeren.

Meer informatie en een oriënterende intake leveren we kosteloos. Neem contact met ons op.